"СК ЕКСПРЕССТРОЙ" АД е строителна компания, регистрирана през 2013г. със седалище в град Пловдив. Дружеството е  специализирано в областта на  строително-монтажните и ремонтно – възстановителни работи на граждански, търговски и промишлени обекти, ваканционни селища. Извършваме цялостно строителство на сгради и съоръжения; доставка и монтаж на метални конструкции; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; сухо строителство; изграждане на инженерна инфраструктура.

Дружеството притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи с обхват строежи от втора до пета категория, както и строежи от втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи  четвърта категория.

Фирмата ни е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SR 26000:2010
Нашата мисия е, чрез стабилната си финансова осигуреност да гарантираме на клиентите ни изпълнение на строителни услуги с високо качество и оптимален срок на реализация.
Фирмата ни се стреми да задоволи целия спектър от желания и нужди на своите клиенти и с тази цел са създадени отделни направления, разширяващи основните дейности и затварящи кръга на услугите предлагани от нас. Служителите ни са с висок ценз и знания, дългогодишна практика и лоялност към компанията и клиентите.
Предимства
Професионализмът и натрупаният опит в дружеството дават редица предимства: точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.
Персонал

Пазарна ориентация:


Дружеството ни изпълнява качествено и на конкурентни цени инвестиционни проекти както на български, така и на чуждестранни възложители.

Основни дейности


  • Строителство на търговски, промишлени и граждански обекти
  • Реконструкции, преустройства и текущи ремонти  на търговски обекти
  • Строителни услуги - сухо строителство, бояджийски работи, настилки, облицовки и др.